ZACHOWANIE - PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA

Określa się następujące zasady systemu punktowego oceniania zachowania:

na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 100 punktów. Tę liczbę punktów uczeń może powiększyć lub pomniejszyć, otrzymując punkty dodatnie lub ujemne za podjęte działania, aktywności lub prezentowaną postawę.


 

 

Punkty dodatnie

l. p.

kategoria

Liczba punktów

częstotliwość

wystawiający

1.

 

Uczęszczanie na zajęcia lekcyjne np. 100 % frekwencja.

10

jednorazowo

wychowawca

2.

 

Aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły (np. kółka zainteresowań, sportowe itp.).

5-10

 każda próba

i występ

Nauczyciel prowadzący

3.

Przestrzeganie regulaminów szkolnych, wyjść na przerwy, do kina, teatru, wycieczek klasowych i szkolnych.

5

jednorazowo

wychowawca

Obszar II: postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. Reprezentowanie szkoły.

4.

Efektywne pełnienie funkcji w szkole np. przewodniczący SU, działalność w bibliotece itp.

 5-15

jednorazowo

Opiekun SU, opiekunowie

5.

Efektywne pełnienie funkcji w klasie np. przewodniczący, skarbnik, gazetki itp.

5-10

jednorazowo

wychowawca

6.

Pomoc nauczycielowi lub innym pracownikom szkoły.

1- 5

każdorazowo

Nauczyciel, wychowawca

7.

Pomoc koleżeńska – systematyczna lub okazjonalna.

1- 5

jednorazowo

nauczyciel

8.

Własna inicjatywa ucznia w podejmowaniu różnych przedsięwzięć i ich realizacji.

5-10

każdorazowo

nauczyciel

9.

Dbałość o estetykę otoczenia (np. prace porządkowe w klasie, na terenie szkoły).

Praca w ogrodzie (+/-5)

Pierwsze piątki miesiąca – przygotowanie do Mszy Świętej (czytanie, śpiew, ministranci)

1- 5

każdorazowo

nauczyciel

10.

Aktywny udział w działaniach na rzecz środowiska (np. działalność charytatywną wolontariat, przyniesienie darów w ramach zbiórek, kiermasze, festyny itp.).

5-15

każdorazowo

Opiekun SU, nauczyciel

11.

I miejsce w konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim. Udział w zawodach międzynarodowych - reprezentujący szkołę

80

każdorazowo

opiekun

12.

II i III miejsce lub wyróżnienie w konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim - reprezentujący szkołę

60

każdorazowo

opiekun

13.

Finalista konkursu ogólnopolskiego - reprezentujący szkołę

50

każdorazowo

opiekun

14.

I miejsce w konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim - reprezentujący szkołę

60

każdorazowo

opiekun

15.

II i III miejsce lub wyróżnienie w konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim - reprezentujący szkołę

40

każdorazowo

opiekun

16.

Finalista konkursu przedmiotowego/ zawodów sportowych na szczeblu wojewódzkim - reprezentujący szkołę

40

każdorazowo

opiekun

17.

I miejsce w konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych na szczeblu miejskim, powiatowym, rejonowym - reprezentując szkołę

25

każdorazowo

opiekun

18.

II i III miejsce lub wyróżnienie w konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych na szczeblu miejskim, powiatowym, rejonowym - reprezentujący szkołę

20

każdorazowo

opiekun

19.

Udział w konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych na szczeblu miejskim, powiatowym, rejonowym - reprezentujący szkołę

10

każdorazowo

opiekun

20.

I miejsce w szkolnym konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych - reprezentujący szkołę

10

każdorazowo

opiekun

21.

II i III miejsce lub wyróżnienie w szkolnym konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych - reprezentujący szkołę

8

każdorazowo

opiekun

Obszar III: Dbałość o honor i tradycje szkoły

22.

Aktywny udział w pracy na rzecz szkoły. Udział (pomoc) w organizacji uroczystości szkolnych, apeli, konkursów, wykonanie dekoracji, gazetki, obsługa sprzętu muzycznego itp.

5-10

każdorazowo

Opiekun Su, nauczyciel (organizator)

23.

Aktywny udział w pracy na rzecz klasy. Udział(pomoc) w organizacji uroczystości klasowych, konkursów itp.

5-10

każdorazowo

wychowawca

24.

Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości pozaszkolnych, miejskich (np. poczet sztandarowy itp.)

5-20

każdorazowo

opiekun

25.

Strój odświętny na uroczystościach szkolnych, w wyznaczone dni.

5

jednorazowo

wychowawca

Obszar IV: Dbałość o piękno mowy ojczystej

26.

Nie używanie wulgaryzmów, używanie zwrotów grzecznościowych.

5

jednorazowo

wychowawca

Obszar V: Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

27.

Odpowiedzialne przeciwstawianie się aktom agresji, wandalizmu.

5

każdorazowo

nauczyciel

28.

Odpowiedzialne reagowanie w trudnych sytuacjach.

5

każdorazowo

nauczyciel

Obszar VI: Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

29.

Wyjątkowa kultura osobista – dobre maniery.

10

jednorazowo

wychowawca

30.

Postępy w zachowaniu ucznia i jego wysiłek w pracy nad sobą.

1-15

jednorazowo

wychowawca

31.

Brak negatywnych uwag w ciągu miesiąca

10

Raz w miesiącu

wychowawca

Obszar VII: Okazywanie szacunku innym osobom

32.

Okazywanie szacunku kolegom, nauczycielom, pracownikom szkoły i innym osobom w każdej sytuacji.

5

jednorazowo

wychowawca

Inne pozytywne zachowania

33.

Ocena nauczycieli - średnia

0-10

jednorazowo

wychowawca

34.

Inne pozytywne zachowania (godne pochwały i naśladowanie)- według uznania nauczyciela.

1-20

każdorazowo

nauczyciel

35.

Zachowanie na wycieczce

1-5

każdorazowo

nauczyciel

36.

Za wzorowe zachowanie na I semestr

20

jednorazowo

wychowawca

37.

Za bardzo dobre zachowanie na I semestr

10

jednorazowo

wychowawca


 

Punktowy system oceny zachowania – PUNKTY UJEMNE

 

Punkty ujemne

l. p.

Zachowanie ucznia

Liczba punktów

częstotliwość

wystawiający

Obszar I: Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

1.

 

Przeszkadzanie podczas lekcji (głośne rozmowy, chodzenie po klasie, zaczepianie, rzucanie przedmiotami, śpiewanie, gwizdanie, pakowanie się w czasie lekcji itp.)

5-10

każdorazowo

nauczyciel

2.

 

Nieprzestrzeganie regulaminu spędzania przerw: bieganie na korytarzu, zwlekanie z wyjściem na przerwy, przebywanie w niedozwolonym miejscu (toalety, szatnie), zwlekanie z wejściem do szkoły itp.

W pojedynczej kabinie ubikacji nie może przebywać więcej jak 1 osoba. Z toalet jednocześnie nie może korzystać więcej niż 2 osoby.

5

każdorazowo

nauczyciel

3.

Niewykonanie poleceń nauczyciela lub innego pracownika szkoły.

5

każdorazowo

nauczyciel

4.

Odmowa pracy w grupie lub wywoływanie podczas niej konfliktów

5

każdorazowo

nauczyciel

5.

Używanie telefonu komórkowego, odtwarzaczy MP3 lub innych urządzeń nagrywających w szkole.

Jeżeli zadzwoni telefon w szkole

30

 

3

każdorazowo

 

każdorazowo

nauczyciel

 

nauczyciel

6.

Wyjęcie telefonu komórkowego

10

każdorazowo

nauczyciel

7.

Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń
z udziałem innych osób bez ich zgody

30

każdorazowo

nauczyciel

8.

Wagary, celowe i świadome opuszczanie lekcji

5 za godz.

każdorazowo

wychowawca nauczyciel

9.

Nieusprawiedliwione nieobecności

2 za godzinę

każdorazowo

wychowawca

10.

Spóźnienia na lekcje

1 za godzinę

każdorazowo

nauczyciel

11.

Ściąganie, odpisywanie lekcji podczas przerw

10

każdorazowo

nauczyciel

12.

Nie oddanie książki wypożyczonej z biblioteki w wyznaczonym terminie/ na koniec roku szkolnego.

10

jednorazowo

biblioteka

Obszar II: Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

13.

Fałszowanie dokumentów (np. wpisanie oceny do dziennika, podrobienie podpisu, usprawiedliwienia.)

20

każdorazowo

wychowawca

14.

Niewywiązywanie się z dobrowolnie podjętych działań.

10

każdorazowo

nauczyciel

15.

Celowe niszczenie mienia szkolnego

30

każdorazowo

nauczyciel

16.

Celowe niszczenie własności innej osoby

30

każdorazowo

nauczyciel

17.

Zaśmiecanie otoczenia

3

każdorazowo

nauczyciel

Obszar III: Dbałość o honor i tradycje szkoły

18.

Niezgodny z regulaminem strój i wygląd (Niestosowny strój codzienny, mundurek, brak stroju odświętnego, pomalowane, długie paznokcie, farbowane włosy biżuteria, makijaż, goły brzuch/plecy, spódnice i spodnie powyżej kolan, odkryte ramiona itp.)

Udział w uroczystościach szkolnych i strój galowy (do stroju galowego nie zaliczamy kolorów jaskrawych, zbyt krótkie spódnice, spodenki, koszule we wzory, wytarte i dziurawe spodnie dżinsowe, strój sportowy, odkryte ramiona i plecy)

Brak mundurka

3-10

każdorazowo

nauczyciel

19.

Niewłaściwe zachowanie podczas imprez i uroczystości szkolnych.

5-10

każdorazowo

nauczyciel

Obszar IV: Dbałość o piękno mowy ojczystej

20.

Wulgarne słownictwo lub gesty

10

każdorazowo

nauczyciel

Obszar V: Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

21.

Interwencja Policji

50

każdorazowo

nauczyciel

22.

Nagana Dyrektora

50

każdorazowo

dyrektor

23.

Nagana wychowawcy

25

każdorazowo

nauczyciel

24.

Uwaga Dyrektora

20

każdorazowo

dyrektor

25.

Posiadanie i (lub) stosowanie używek (papierosy, alkohol, narkotyki, leki itp.)

50

każdorazowo

nauczyciel

26.

Posiadanie i (lub) używanie niebezpiecznych materiałów i narzędzi (np. petardy, noże, substancje niebezpieczne itp.).

50

każdorazowo

nauczyciel

27.

Napaść fizyczna na drugą osobę

50

każdorazowo

nauczyciel

28.

Udział w bójce (gdy nie można ustalić jedynego winnego).

30

każdorazowo

nauczyciel

29.

Zaczepki fizyczne (np. plucie, popychanie, podstawianie nóg itp.).

20

każdorazowo

nauczyciel

30.

Podżeganie do przemocy lub kibicowanie aktom przemocy.

20

każdorazowo

nauczyciel

31.

Znęcanie się nad kolegami, zastraszanie

20

każdorazowo

nauczyciel

32.

Zachowanie stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa dla zdrowia lub życia innych osób

30

każdorazowo

nauczyciel

33.

Zagrożenie własnego życia i zdrowia (np. samookaleczenie się). Namawianie innych do takich zachowań

50

każdorazowo

Wychowawca pedagog, psycholog

34.

Kradzież

30

każdorazowo

nauczyciel

35.

Wyłudzenie pieniędzy lub innych rzeczy

30

każdorazowo

nauczyciel

36.

Samowolne wyjście z klasy/ świetlicy podczas lekcji

10

każdorazowo

nauczyciel

37.

Samowolne wyjście poza teren szkoły

20

każdorazowo

nauczyciel

Obszar VI: Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

38.

Niewłaściwe zachowanie w klasie, świetlicy, stołówce, bibliotece itp.

5-10

każdorazowo

nauczyciel

39.

Żucie gumy, jedzenie na lekcji, picie na terenie szkoły napojów energetyzujących, coli

5

każdorazowo

nauczyciel

40.

Niewłaściwie zachowanie podczas wyjść poza teren szkoły/wycieczek w miejscach publicznych, nieprzestrzeganie regulaminów wycieczek.

5-10

każdorazowo

nauczyciel

41.

Obsceniczne zachowania

10-20

każdorazowo

nauczyciel

Obszar VII: okazywanie szacunku innym osobom

42.

Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły.

5-15

każdorazowo

nauczyciel

43.

Zaczepki słowne (np. przezywanie, ubliżenie innym, groźby).

10

każdorazowo

nauczyciel

44.

Celowe wprowadzanie nauczyciela w błąd, okłamywanie

10-20

każdorazowo

nauczyciel

Inne negatywne zachowania

45.

Inne negatywne zachowania (Nieujęte w poprzednich punktach) – punkty ujemne w zależności od wagi czynu.

5-50

każdorazowo

nauczyciel

46.

Brak mundurka

3

każdorazowo

nauczyciel

47.

Tarcza na innym kolorze niż granatowy, błękitny, biały, czarny

2

każdorazowo

nauczyciel

48.

Nieustawienie się przed klasą

2

każdorazowo

nauczyciel


 

Kryteria punktowe:

Zachowanie

Punkty

Wzorowe

200 i więcej

Bardzo dobre

151–199

Dobre

100–150

Poprawne

51–99

Nieodpowiednie

21–50

Naganne

20 i mniej


 

Zastrzeżenia

Semestralną/roczną ocenę wzorową z zachowania może uzyskać uczeń, który:

- nie ma godzin nieusprawiedliwionych,

- nie ma spóźnień (w uzasadnionych przypadkach wychowawca może ustalić roczną ocenę wzorową ocenę z zachowania przy 2 spóźnieniach w semestrze),

- nie otrzymał punktów ujemnych za palenie papierosów i korzystanie z innych używek.

Jeżeli nie jest spełniony chociaż jeden z w/w punktów uczeń może uzyskać maksymalnie ocenę bardzo dobrą z zachowania pomimo uzyskanych wyższych punktów.

Uczeń, który:

- uzyskał 25 punktów ujemnych w ciągu całego semestru, niezależnie od zdobytych punktów dodatnich, nie może otrzymać oceny z zachowania wyżej niż bardzo dobra,

- uzyskał 50 punktów ujemnych w ciągu całego semestru, niezależnie od zdobytych punktów dodatnich, nie może otrzymać oceny z zachowania wyżej niż dobra,

- uczeń, który otrzyma naganę dyrektora szkoły, nie może otrzymać oceny z zachowania wyżej niż ocena nieodpowiednia,

- uczeń, który otrzyma naganę wychowawcy klasy, nie może otrzymać oceny z zachowania wyżej niż ocena poprawna.