RODO

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem danych osobowych uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych przetwarzanych w ramach działalności dydaktyczno-wychowawczej Placówki jest Szkoła Podstawowa RODZICE-DZIECIOM z oddziałami gimnazjalnymi

Adres: ul. Orzeszkowej 20, 62-200 Gniezno

Tel.: tel. 61 426 61 03, 602 314 749

e-mail: szkolapodstawowa.rodzicedzieciom@interia.pl

(dalej „My”, „Szkoła” lub „Administrator”), reprezentowane przez Dyrektora.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Można napisać do nas w sprawie danych osobowych z wykorzystaniem powyższych danych kontaktowych.
Możliwy jest też kontakt z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych.

Dane kontaktowe IOD: Jacek Maćkowiak, e-mail: szkolapodstawowa.rodzicedzieciom@interia.pl

Źródła pozyskania danych osobowych

Dane otrzymaliśmy w związku z prowadzoną przez nas działalnością opiekuńczą, wychowawczą
i kształcącą, czyli zostały nam one udostępnione na mocy przepisów prawa bądź też za zgodą bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
o charakterze użyteczności publicznej, a robimy to na podstawie przepisów prawa między innymi takich jak:

  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

  • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej

  • oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

Przetwarzanie danych osobowych dzieci oraz ich rodziców odbywa się na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

  • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;

  • udziału w wydarzeniach organizowanych przez Administratora;

  • umożliwienia łatwiejszego kontaktu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż realizacja zadań publicznych i obowiązków ustawowych, może być wycofana w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki została złożona. Oświadczenie o wycofaniu zgodny można przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

 

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Tak, ponieważ wynika to z wyżej wymienionych przepisów prawa.

Wymagamy też podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.


Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

– Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

– Prawo do sprostowania danych

– Prawo do ograniczenia przetwarzania

– Obowiązek powiadomienia o zmianie swoich danych osobowych.

 

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka mogą być:

  1. a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

  2. b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołami Sióstr Zmartwychwstanek przetwarzają dane osobowe.

 

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń – będziemy przetwarzać dane przez czas trwania wydarzenia i okres przewidziany
do archiwizacji.