POLITYKA OCHRONY DZIECI

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem
i zapewnieniem im bezpieczeństwa
Szkoła Podstawowa „RODZICE-DZIECIOM” im. kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie.
Wstęp :
-Staram się dziecko zrozumieć, nie szkodzić mu, stwarzać mu warunki i bodźce,

aby chciałobyć lepsze. Dobry człowiek to taki, który czuje co drugi czuje!

(O, jakie to cudne!)
/J.Korczak/
Mając na uwadze, że dziecko wymaga szczególnej opieki i troski, w tym
właściwej ochrony przed krzywdzeniem, został stworzony niniejszy dokument. Celem
Polityki jest zapewnienie uczniom Szkoły Podstawowej „RODZICE-DZIECIOM”

im. kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia
w Gnieźnie warunków do nauki oraz rozwoju w atmosferze poszanowania,
akceptacji i bezpieczeństwa.
Naczelną zasadą działań podejmowanych przez pracowników naszej szkoły
jest kierowanie się interesem dziecka oraz działanie dla jego dobra.
Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika szkoły wobec dziecka
jakiejkolwiek przemocy.

Rozdział I
Objaśnienie terminów
§1
1. Politykadokument regulujący kwestie ochrony dzieci przed krzywdzeniem
w Szkole Podstawowej „RODZICE-DZIECIOM” im. kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie.
2. Dzieckokażda osoba przyjęta do szkoły w toku postępowania
rekrutacyjnego zgodnie z aktualnymi przepisami, ucząca się w szkole aż do
ukończenia klasy ósmej.
3. Pracownik szkołyosoby zatrudnione na umowę o pracę/umowę
cywilnoprawną lub wykonujące zadania zlecone na terenie szkoły.
4. Krzywdzenie dzieckakażde zamierzone lub niezamierzone działanie oraz
zaniechanie działań ze strony rodzica/opiekuna prawnego lub pracownika
szkoły, które ujemnie wpływa na rozwój fizyczny lub psychiczny dziecka.
5. Przemoc fizyczna - działanie wobec dziecka, które powoduje urazy na jego
ciele, bicie go, szarpanie, popychanie, zadawanie bólu, grożenie.
6. Przemoc emocjonalnanaruszanie godności osobistej ukierunkowanej na
wyrządzenie szkody psychicznej poprzez poniżanie, wyzywanie, emocjonalne
odrzucanie, zastraszanie, nieposzanowanie potrzeb, nadmierne wymagania w
stosunku do wieku i możliwości psychofizycznych dziecka.
7. Przemoc seksualnakażde zachowanie osoby dorosłej, które prowadzi do
seksualnego zaspokojenia potrzeb kosztem dziecka.

8. Przemoc rówieśnicza - to zachowanie polegające na umyślnym łamaniu
pewnych norm (często prawnych), polegające na działaniu bądź
zaniechaniu działań. Do przemocy rówieśniczej dochodzi mająca miejsce
w konkretnej grupie działającej na określonym obszarze/w określonym
miejscu, popełniana przez małoletniego/małoletnich w stosunku do
innego nieletniego/innych nieletnich. Bardzo często te same osoby
pełnią na przemian rolę ofiar i sprawców. Małoletni sprawcy mogą dopuszczać się czynów karalnych takich jak :gróźby, szantażu, zniewagi, zniesławienia, pobicia, zmuszania do
wykonania określonych czynności, niszczenie rzeczy, kradzież, rozboju czy
przemocy seksualnej, wykluczenia z grupy rówieśniczej, namawiania innych
do odrzucenia ofiary, rozpowszechniania plotek itp.
9. Zaniedbywaniebrak zaspokojenia podstawowych potrzeb dziecka, zarówno
fizycznych takich jak: właściwe odżywianie, ubranie, ochrona zdrowia,
edukacja jak i psychicznych takich jak: poczucie bezpieczeństwa,
doświadczanie miłości i troski.
10. Nauczyciele sprawujący nadzór nad korzystaniem z Internetu
i bezpieczeństwem dzieci w Internecie(OSE).
11. Psycholog i nauczyciele są odpowiedzialni za „Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem” - sprawujący nadzór nad jej realizacją.
12. Zespół interwencyjny – powołany przez dyrektora szkoły zespół pracowników
kompetentnych do rozwiązania skomplikowanej sytuacji dziecka
doświadczającego przemocy.
13. Czynniki ryzykauwarunkowania indywidualne i środowiskowe, które
powodują, że dziecko jest w większym stopniu narażone na doświadczenie
przemocy. Indywidualne czynniki ryzyka (głównie natury biologicznej i
psychologicznej) odnoszą się do samego dziecka. Środowiskowe czynniki
ryzyka są związane z bliższym i dalszym otoczeniem dziecka. Jako bliższe
otoczenie dziecka rozumieć będziemy system rodzinny, a przede wszystkim
rodziców. Dalsze otoczenie stanowi natomiast szkoła, grupa rówieśnicza,
społeczność lokalna, instytucje pomocowe.


Rozdział II
Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci
§2
1. Pracownicy szkoły posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków
zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.
2. Pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie odpowiedzialności prawnej
pracowników szkoły zobowiązanych do podejmowania interwencji.
3. Pracownicy szkoły zostali przeszkoleni w zakresie proceduryNiebieskiej
Karty”.
4. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, pracownicy szkoły
podejmują rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami, przekazując
informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywowania ich do szukania
dla siebie pomocy.
5. Pracownicy monitorują sytuacje i dobrostan dziecka.

 

Rozdział III
Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka
§3
W przypadku podjęcia przez pracownika szkoły podejrzenia, ze dziecko jest
krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzić notatkę służbową i przekazać
ją wychowawcy klasy, który rozmawia z ofiarą krzywdzenia i przekazuje raport
psychologowi lub pedagogowi. Wykaz spraw, podjętych na terenie szkoły,
związanych z ochroną dzieci. Dokumenty są przechowywane w Szkole Podstawowej RODZICE-DZIECIOM w Gnieźnie.
§4
I.W sytuacji, gdy dziecko jest krzywdzone, dyskryminowane na terenie
szkoły przez pracownika lub inną osobę dorosłą:
1. Każdy pracownik szkoły, który zauważy negatywne zachowania innego
pracownika w stosunku do dziecka, ma obowiązek interwencji. Przeprowadza
rozmowę ze sprawcą, a także informuje o zajściu dyrektora szkoły oraz
pedagoga lub psychologa szkoły, którzy przeprowadzają z dzieckiem i jego
rodzicami rozmowę.
2. Każde dziecko, które doświadczy krzywdzenia przez pracownika szkoły ma
prawo do poinformowania dyrektora szkoły lub pedagoga/psychologa
szkolnego, który sporządza opis sytuacji dziecka w oparciu o przeprowadzony
z nim wywiad oraz z innymi osobami, które mają znaczące informacje w tej
sprawie.
3. Pedagog/psycholog szkolny opracowuje plan pomocy dziecku, z którym
zapoznaje dyrektora szkoły i wychowawcę klasy.
4. Dyrektor szkoły oraz pedagog/psycholog szkolny wdrażają działania
pomocowe i profilaktyczne i monitorują je.
5. Dyrektor Szkoły przeprowadza osobne rozmowy z pracownikiem i dzieckiem
oraz jego rodzicami. Zapisuje , wraz z pracownikiem kontrakt eliminujący
nieodpowiednie zachowania. Ustala plan pomocy dziecku.
6. Dyrektor , jeśli podejrzewa popełnienie przestępstwa oprócz w/w wszczyna
procedury zewnętrzne : zawiadamia policję, lub prokuraturę.
7. Gdy zaplanowane działania nie przyniosą rezultatu dyrektor podejmuje
działania wynikające z Karty Nauczyciela lub Kodeksu Pracy.
8. Plan pomocy dziecku musi pozostawać w zgodzie z aktualnie obowiązującymi
przepisami.
9. Podejmowane działania w ramach interwencji muszą zapewniać dziecku
poczucie bezpieczeństwa i poszanowania jego godności.
II. W sytuacji, gdy dziecko jest krzywdzone na terenie szkoły przez inne
dziecko/dzieciprzemoc rówieśnicza:
1. W przypadku ujawnienia przemocy rówieśniczej przez dziecko lub osobę
dorosłą pracownikowi szkoły, po wstępnym potwierdzeniu jej przez

wychowawcę klasy, sprawa jest kierowana do pedagoga/psychologa
szkolnego.
2. Z dzieckiem krzywdzonym pedagog/psycholog szkolny przeprowadza rozmowę,
udzielając mu wsparcia.
3. Z dzieckiem krzywdzącym pedagog/psycholog szkolny przeprowadza
rozmowę omawiającą jego zachowanie oraz informuje o konsekwencjach.
4. Pedagog/psycholog szkolny wspólnie z wychowawcą klasy powiadamiają
rodziców/opiekunów prawnych dziecka krzywdzonego oraz
rodziców/opiekunów prawnych dziecka krzywdzącego.
5. Pedagog/psycholog szkolny we współpracy z wychowawcą klasy opracowuje
plan pomocy dziecku krzywdzonemu oraz krzywdzącemu, z którym zapoznaje
dyrektora szkoły.
6. W sytuacji gdy sprawca dopuścił się czynu karalnego powiadamiany jest
dyrektor szkoły.
7. Plan pomocy dziecku musi pozostawać w zgodzie z aktualnie obowiązującymi
przepisami.
8. Podejmowane działania w ramach interwencji muszą zapewniać dziecku
poczucie bezpieczeństwa i poszanowania jego godności.
9. W przypadku gdy dziecko- sprawca ukończyło 13 rok życia zespól złożony z
wychowawcy klasy, dyrektora, psychologa lub pedagoga, ustala czy sprawca dopuścił się czynu karalnego i jeśli tak jest w/w zespól sporządza notatkę a dyrektor zawiadamia policję lub sąd – Wydział Rodzinny i Nieletnich. Pozostałe czynności na terenie szkoły są
przeprowadzane jak wyżej ( rozmowy z osobami uwikłanymi w przemoc, z
opiekunami/rodzicami sprawcy i ofiary )
10. Zawsze przeprowadzając wyżej opisaną procedurę zespól bierze pod uwagę
incydentalność/powtarzalność zachowania sprawcy, analizuje pozycję ofiary,
sprawcy i świadka, bierze pod uwagę mocne strony ofiary, sprawcy, rozpatruje
sytuację w kontekście środowiska rodzinnego, rówieśniczego ofiary,/ sprawcy
III. W sytuacji, gdy dziecko jest krzywdzone przez rodzica/opiekuna prawnego
lub inną osobę dorosłą
1. W przypadku zgłoszenia przez dziecko lub osobę dorosłą, sprawy
krzywdzenia dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego lub inną osobę
dorosłą, po wstępnym potwierdzeniu jej, informowany jest o tym fakcie
pedagog/psycholog szkolny, który sporządza opis sytuacji dziecka w oparciu o
przeprowadzone wywiady z osobami, które mają znaczące informacje w tej
sprawie.
11. Pedagog/psycholog szkolny opracowuje plan pomocy dziecku, z którym
zapoznaje dyrektora szkoły i wychowawcę klasy.
2. W sytuacji gdy sprawca dopuścił się czynu karalnego powiadamiany jest
dyrektor szkoły.
3. Dyrektor szkoły oraz pedagog/psycholog szkolny wdrażają działania
pomocowe i profilaktyczne i monitorują je.
4. Psycholog lub pedagog uruchamiają procedurę Niebieskiej Karty. Wypełniają
formularz NK-A i wysyłają do zespołu interdyscyplinarnego.
5. Plan pomocy dziecku musi pozostawać w zgodzie z aktualnie obowiązującymi
przepisami.

6. Podejmowane działania w ramach interwencji muszą zapewniać dziecku
poczucie bezpieczeństwa i poszanowania jego godności.
IV. W sytuacji, gdy dziecko jest wykorzystywane seksualnie doświadcza
znęcania się fizycznego i psychicznego przez rodzica/opiekuna prawnego
lub inną osobę dorosłą
1. W przypadku podejrzenia wykorzystywania seksualnego dziecka, znęcania się
fizycznego i psychicznego przez rodzica/opiekuna prawnego lub inną osobę
dorosłą pracownik szkoły ma obowiązek poinformowania o tym fakcie
wychowawcę klasy lub pedagoga/psychologa szkolnego.
12. Pedagog/psycholog szkolny opracowuje plan pomocy dziecku, z którym
zapoznaje dyrektora szkoły i wychowawcę klasy.
2. W przypadkach skomplikowanych, w tym dotyczących wykorzystywania
seksualnego oraz znęcania się fizycznego i psychicznego o dużym nasileniu,
zgłoszonym przez dziecko, pracownika szkoły lub rodzica/opiekuna prawnego,
dyrektor szkoły powołuje zespół interwencyjny.
3. Zespół sporządza plan pomocy dziecku w oparciu o uzyskane informacje od
członków zespołu i przedstawia go dyrektorowi szkoły.
4. Dyrektor szkoły zawiadamia odpowiednie organy o zaistniałej formie
krzywdzenia dziecka. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa
Dyrektor składa zawiadomienia na policję lub do prokuratury. W przypadku
podejrzenia stosowania przemocy fizycznej , psychicznej wobec dziecka
dyrektor wdraża procedurę założenia Niebieskiej Karty( NK-A ).
5. Działania zespołu pozostają w zgodzie z aktualnie obowiązującymi
przepisami.
6. Zespół interwencyjny może w realizacji planu może zwrócić się po pomoc do
sądu, pomocy społecznej lub innych służb.


§5
Wszyscy pracownicy szkoły, którzy podjęli informacje o krzywdzeniu dziecka lub
informacje z tym związane zobowiązane do zachowania tych informacji
w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom
w ramach działań interwencyjnych.


Rozdział IV
Zasady ochrony danych osobowych
§6
1. Dane osobowe dziecka w szkole podlegają ochronie na ogólnie przyjętych
zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
2. Pracownik szkoły ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych ,
które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia
danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.
3. Pracownik szkoły jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych
dziecka i udostępniania tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego,
powołanego w trybie przepisów o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Rozdział V
Zasady ochrony wizerunku dziecka
§7
1. Szkoła uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych,
zapewnia ochronę wizerunku dziecka.
2. Utrwalanie wizerunku dziecka na terenie szkoły(filmowanie, fotografowanie,
nagrywanie głosu dziecka itp.) możliwe jest po uprzednim uzyskaniu pisemnej
zgody rodziców/prawnych opiekunów.
3. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak
zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda rodziców/opiekunów
prawnych na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.


Rozdział VI
Zasady dostępu dzieci do Internetu
§8
1. Szkoła, zapewniając dzieciom dostęp do Internetu, podejmuje działania
zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić
zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, instalując i aktualizując
oprogramowanie zabezpieczające.
2. Na terenie szkoły dostęp dziecka do Internetu, jest możliwy tylko pod
nadzorem pracownika szkoły lub na zajęciach komputerowych.
3. Szkoła zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych dotyczących
bezpiecznego Internetu – OSE.
4. W przypadku znalezienia niebezpiecznych treści, które dostały się do
komputerów z których korzystają uczniowie osoba odpowiedzialna za
bezpieczeństwo w sieci ujawnia przypadek cyberprzemocy i zgłasza go
dyrektorowi oraz pedagogowi/psychologowi.
Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo w sieci zabezpiecza dowody i
zawiadamia policję celem identyfikacji sprawcy.
Psycholog lub pedagog zawiadamiają rodziców sprawcy, ofiary i świadków.
Psycholog i pedagog podejmują działania i środki dyscyplinarne wobec
sprawcy. Obejmują też pomocą i wsparciem ofiarę i świadków. Osoba
odpowiedzialna za bezpieczeństwo w sieci sporządza dokumentację z zajścia.
W zależności od powagi czynu dyrektor zawiadamia sąd rodzinny lub
prokuraturę.


Rozdział VII
Zasady bezpiecznych relacji personel szkoły - dziecko
§9
1. Szkoła oferuje dzieciom edukację w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed
zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem.

2. Wszyscy pracownicy szkoły, w tym wolontariusze oraz praktykanci znają treść
dokumentu „Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia im
bezpieczeństwa” i stosują w codziennej pracy.
3. Dyrektor szkoły monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania
krzywdzeniu dzieci.
4. Pracownicy szkoły w codziennych kontaktach z dziećmi kierują się
następującymi zasadami
osoba dorosła szanuje dziecko,
osoba dorosła uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka,
osoba dorosła zwraca się do dziecka językiem zrozumiałym,
osoba dorosła nie wyraża krytycznych, ośmieszających opinii, uwag i sądów
wobec dziecka,
osoba dorosła w żaden sposób nie dyskryminuje dziecka,
osoba dorosła nie wykorzystuje przewagi fizycznej wobec dziecka (nie bije, nie
szarpie, nie stosuje siły fizycznej…).
5. W szczególnych uzasadnionych przypadkach uzasadnione jest użycie siły
przez pracownika szkoły w celu przerwania zachowań ucznia, które zagrażają
życiu i zdrowiu jego samego lub innych uczniów. Jednocześnie szkoła dba o
nietykalność cielesną uczniów.


Rozdział VIII
Edukacja dzieci i rodziców w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed
zagrożeniem przemocą i wykorzystywaniem
§10
1. W każdej klasie odbywają się zajęcia prowadzone przez wychowawców klas
i wpisane w roczny plan pracy wychowawczej na temat:
a) praw dziecka,
b) ochrony przed przemocą
c) przemocy rówieśniczej,
d) zagrożeń bezpieczeństwa dzieci w Internecie.
2. W każdej klasie dzieci są informowane przez wychowawcę do kogo mają się
zgłosić po pomoc i radę w przypadku krzywdzenia , wykorzystywania lub
dyskryminowania.
3. Informacje dla rodziców dotyczące ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz
zapewnieniem im bezpieczeństwa umieszczane są na tablicy dla rodziców.
4. Rokrocznie rodzice zapoznawani z zasadami obowiązującymi w szkole
dotyczącymi ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnieniem im
bezpieczeństwa.
5. W sekretariacie szkoły znajdują się materiały informacyjne dla dzieci dotyczące instytucji, w których mogą szukać pomocy oraz telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111.


Rozdział IX
Monitoring stosowania Polityki
§11

1. Dyrektor szkoły w razie potrzeby wyznacza osobę odpowiedzialną za „Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem” i powierza jej nadzór nad jej realizacja oraz prowadzenia
rejestru spraw dotyczących krzywdzenia.
2. Szkoła oferuje rodzicom edukację w zakresie wychowania dzieci bez
przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem.
3. Dyrektor szkoły wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i podaje je do
publicznej wiadomości.
Rozdział X
Przepisy końcowe
§12
1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
2. Ogłoszenie Polityki następuje poprzez przesłanie jej tekstu drogą
elektroniczną pracownikom szkoły, zebrania podpisów od pracowników
o zapoznaniu się z nią i zamieszczenie tekstu na stronie internetowej.
3. Dokument także będą mogli przeanalizować rodzice , będzie on dostępny na
stronie internetowej szkoły, kopia dla rodziców będzie także dostępna w sekretariacie szkoły a także w gabinecie psychologa, pedagoga. Rodzice zostaną powiadomieni i niniejszym dokumencie poprzez ogłoszenie na stronie internetowej szkoły, za
pośrednictwem wychowawców w e dzienniku.